Höstmötet ons. 11.9.2013

Scoutkåren Tre Björkar r.f. stadgeenliga höstmöte hölls onsdagen den 11.9 kl. 20 (efter vargungemötena) i kårens tillfälliga mötesutrymme vid Villaåsen 21. På mötet hade alla 16 år fyllda rösträtt.

Kåren söker för tillfället en sekreterare och verksamhetsgranskare (revisorer). Dessutom är man varmt välkommen med som övrig styrelsemedlem. Kontakta Stefan (stefan.parviainen@iki.fi,0405496550) om du kan tänka dig hjälpa kåren.

Under mötet behandlades:

  1. Mötets öppnande och konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
  2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av medlemmar i kårens styrelse
  5. Val av verksamhetsgranskare och inventeringsmän samt deras suppleanter
  6. Fastställandet av medlemsavgiften
  7. Presentation och fastställande av verksamhetsplanen och budgeten
  8. Övriga ärenden
  9. Mötets avslutande

Kommentarer inaktiverade.